Politică de confidențialitate

Proeco Gas Systems > Politică de confidențialitate

S.C. PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. respectă confidenţialitatea propriilor clienţi şi vizitatori şi se obligă să protejeze datele şi informaţiile personale ale acestora. Prezenta Politică de Confidenţialitate („Politica”) are în vedere website-ul www.proeco.ro (denumit în continuare „Website”). Declarăm că nu colectăm nici un fel de date, informaţii personale identificabile în momentul vizitării Website-ului, cu excepţia situaţiilor în care dumneavoastră consimţiţi să ni le furnizaţi sau în cazurile expres prevăzute de prezenta Politică. Prezentele declaraţii descriu principiile noastre generale în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale aparţinând Clienţilor Website-ului (consideraţi a fi cumpărători ai oricărora dintre produsele sau serviciile disponibile pe Website) precum şi cele aparţinând vizitatorilor Website-ului. Vrem să ne asigurăm că înţelegeţi modalităţile în care vom folosi sau nu informaţiile pe care ni le încredinţaţi. Pentru a înţelege propriile dumnevoastră drepturi, vă sfătuim să citiţi prezenta Politică. În ceea ce priveşte vizitatorii, PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. a structurat Website-ul astfel încât, în general, să poată fi vizitat fără să fie nevoie de identificarea sau dezvăluirea niciunei informaţii personale. Informaţiile de bază colectate sunt folosite pentru analiza traficului, îmbunătăţirea conţinutului Website-ului şi a percepţiei publice vizavi de acesta. In ceea ce priveşte Clienţii sau posibilii Clienţi, datele furnizate de aceştia pe parcursul încheierii contractului sau ulterior acestuia, vor fi folosite exclusiv în vederea executării contractului dintre PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. şi respectivul Client, nu vor fi transmise sub nicio formă către terţe persoane şi nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri.

Informaţiile prelucrate şi scopul colectării datelor personale

Pe perioada vizitării Website-ului, server-ul colectează informaţii de bază care includ adresa IP, timpul şi durata accesării site-ului şi paginile vizualizate, nici una dintre aceste date de trafic nereprezentând informaţii identificabile, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare preveniri unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic. În cazul în care vreţi să contractaţi unele dintre serviciile sau produsele oferite de PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. pe Website, veţi pune la dispoziţia PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. atât date de identificare cât şi date necesare îndeplinirii procedurilor de contact. În completare, vom stoca electronic propriile dvs. email-uri şi alte comunicaţii în măsura în care va fi necesar pentru trasmiterea acestor comunicări. Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care vă aparţin. Scopul colectării datelor este: contactarea dvs., posibila facturare a produselor/serviciilor oferite, marketing-ul şi publicitatea produselor şi serviciilor PROECO GAS SYSTEMS S.R.L.. Vă este pusă în acest mod, la dispoziţia dvs, posibilitatea de a furniza datele dvs. personale, incluzând nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, acestea fiind necesare în vederea comunicării către dvs. a detaliilor necesare pentru a beneficia de serviciile puse la dispoziţie de PROECO GAS SYSTEMS S.R.L.. Refuzul dvs. de a furniza oricare din datele personale solicitate va determina imposibilitatea contactării dvs. şi, pe cale de consecinţă, imposibilitatea pentru dvs. de a beneficia de serviciile sau produsele ofertate pe Website. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către PROECO GAS SYSTEMS S.R.L., nefiind comunicate niciunei terţe persoane, cu excepţia cazului în care acestea sunt solicitate de autoritati publice pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infractiunilor, autoritati în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele personale

Potrivit Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra acesupra acestora, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

a) Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept, veţi avea posibilitatea obţinerii în mod gratuit de la PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. a confirmării faptului că datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de PROECO GAS SYSTEMS S.R.L.. Cererea dvs. va fi transmisă în scris, la adresa noastră de corespondență (SC PROECOGAS SYSTEMS SRL, Sat Albota, Com. Albota, Nr. 465F, Jud. Argeș), fără vreo justificare anume, trebuind însă precizată adresa fizică sau de poştă electronică unde veţi dori a vă fi comunicate informaţiile solicitate.

b) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Dreptul de intervenţie asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constataţi sau sunt motive întemeiate să consideraţi că datele dvs. personale au fost prelucrate de către PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. cu neîndeplinirea obligaţiilor transcrise în Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care incumbă în acest sens operatorilor. Pentru a fi întrunire cerinţele Legii nr.677/2001, operaţiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie să întrunească următoarele cerinţe: – să fie efectuată cu bună-credinţă, în considerarea scopului declarat şi a dispoziţiilor legale în vigoare; – să fie realizată doar în baza consimţământului anterior dat de către persoanele a căror date sunt prelucrate; – să privească date colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime; – să fie realizată exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte şi actualizate; – să privească date stocate într-o formă care să permit identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care sunt colectate şi ulterior prelucrate. În cazul neconfonformării PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. cu oricare dintre obligaţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, veţi avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea menţionată.

c) Dreptul de opoziţie

Sunteţi proprietar de drept al tuturor datelor care vă privesc şi ajută la identificarea dvs. şi în această calitate aveţi dreptul de a vă opune, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări. Cu toate acestea, vă amintim că, furnizarea incompletă sau necorespunzătoare a datelor personale ce vă aparţin ori retragerea încuviinţării prelucrării acestora de către PROECO GAS SYSTEMS S.R.L., va face imposibilă furnizarea către dvs. a serviciilor PROECO GAS SYSTEMS S.R.L.. Veţi avea însă dreptul de a vă opune, solicitând în mod gratuit şi fără vreo justificare, ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scop de marketing direct. În această situaţie, exercitarea dreptului dvs. de opoziţie nu va avea nicio repercursiune asupra furnizării serviciilor PROECO GAS SYSTEMS S.R.L., singurul inconvenient fiind acela de a nu afla în timp util de noile produse oferite sau de existenţa promoţiilor disponibile pe Website.

d) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul solicita şi de a obţine: – retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte; – reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la paragraful anterior.

e) Dreptul de a vă adresa justiţiei şi ANSPDCP

Încălcarea de către PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. a oricărora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, vă dă dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul apărării drepturilor garantate prin Legea nr.677/2001. În cazul în care, ca urmare a neconformării cu prevederile Legii nr.677/2001, veţi suferi un prejudiciu, veţi avea posibilitatea de a vă adresa instanţelor judecătoreşti din raza teritorială în care aveţi domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse.

Oricare dintre solicitarile dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile menţionate mai sus, va primi răspuns din partea PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. în maxim 30 de zile de la primirea unei cereri scrise, datate şi semnate transmisă de către dvs. la adresa de contact PROECO GAS SYSTEMS S.R.L..

În ce mod vom folosi informaţiile

PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. nu oferă, vinde şi nu furnizează niciunei terţe persoane vreuna dintre datele personale furnizate de către dvs. pe parcursul vizitelor Website-ului sau odată cu completarea formularelor de contact/cerere de ofertă. Vom folosi datele de contact furnizate de dvs. cu scopul exclusiv al furnizării serviciului către dvs şi pentru evidenţierea din punct de vedere contabil a operaţiunilor implicate. Adresa de domiciliu sau adresa de poștă electronică reprezintă o informaţie extrem de valoroasă atît pentru PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. cât şi pentru Clienţi, colectarea datelor conexate acesteia, permiţând transmiterea în timp util a informaţiilor cu privire la produsele/serviciile dorite făcând totodată posibilă informarea constantă a Clienţilor în ceea ce priveşte noile produse sau servicii oferite ori diferitele promoţii disponibile pe Website. PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. va pune la dispoziţia anumitor angajaţi (departamentul financiar, juridic, comercial) informaţii şi date personale furnizate de dvs. în scopul exclusiv de furnizare corespunzătoare a serviciilor. Fiecare dintre aceşti angajaţi va primi instrucţiuni speciale în ceea ce priveşte prelucrarea propriilor dvs. date personale, PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. asumându-şi răspunderea în ceea ce priveşte modalitatea în care proprii angajaţi înregistrează, stochează, utilizează aceste date. In alte circumstanţe nu vom dezvălui propriile dvs. date personale, decât în măsura în care, această dezvăluire va fi necesară pentru a identifica o anumită persoană, a comunica cu aceasta sau a înainta o plângere împotriva acesteia în cazul oricărui prejudiciu suferit de PROECO GAS SYSTEMS S.R.L., clienţii acestuia sau alte terţe persoane. Vom dezvălui, de asemenea, astfel de informaţii, date personale, oricăror organisme abilitate, în concordanţă cu legile aplicabile şi tratatele internaţionale la care Romania este parte, în măsura în care există o obligaţie de furnizare a acestora. PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. nu va dezvălui niciunei alte terţe persoane părţi sau întreg conţinutul electronic al e-mailurilor, cu excepţia situaţiilor în care dezvăluirea: (a) este necesară protejării unui interes public ce vizează sănătatea sau siguranţa naţională; (b) este solicitată de organisme şi instituţii abilitate; (c) este necesară în vederea prevenirii şi combaterii unor infracţiuni. PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. declară de asemenea că nu va proceda la nicio cenzură, editare, modificare, ştergere sau monitorizare a informaţiilor, datelor stocate pe serverele proprii puse la dispoziţia Clienţilor prin intermediul serviciilor ofertate pe Website. PROECO GAS SYSTEMS S.R.L. nu va bloca accesul niciunei comunicări dintre Client şi oricare terţă persoană. Temeiul în virtutea căruia ar putea lua astfel de acţiuni ar fi încălcarea obligaţiilor contractuale de către Client, cât şi circumstanţele oricăror altor prejudicii ori impuneri legislative. Oferta dvs. de contractare declarată prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de contractare înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai sus.